Strojírenský kalkulátor

Download

O programu


Pomocí tohoto produktu můžete počítat hmotnosti základních tvarů, profilů a matic či provádět základný výpočty a přepočty. Program ke své činnosti vyžaduje Microsoft Windows 95/NT, některou vyšší verzi či plně funkční simulátor některého ze zmíněných systémů.

Výběr výpočtu

Kurzorovými šipkami nebo myší vyberte požadovaný výpočet. Pohyb po seznamu se provádí kurzorovými šipkami nahoru a dolů nebo myší pomocí posuvné lišty.

Zabalené větve seznamu (označené +) lze rozbalit kurzorovou šipkou vpravo nebo kliknutím levého tlačítka myši. Rozbalené větve seznamu (označené -) lze zabalit kurzorovou šipkou vlevo nebo opět kliknutím levého myšítka.

Podporované výpočty jsou:

 • I profil – hmotnost a nátěrová plocha (dle ČSN 42 5550)
 • Rovnoramenný L profil – hmotnost a nátěrová plocha (dle ČSN 42 5541)
 • Nerovnoramenný L profil – hmotnost a nátěrová plocha (dle ČSN 42 5545)
 • U profil – hmotnost a nátěrová plocha (dle ČSN 42 5570)
 • Šrouby – hmotnost (dle dle ČSN 02 1301, ČSN 02 1303 a ČSN 02 1143)
 • Matice – hmotnost (dle ČSN 02 1401, ČSN 02 1601, ČSN 02 1403, ČSN 02 1402 a ČSN 02 1407)
 • Podložky – hmotnost (dle ČSN 02 1702)
 • Tenkostěnný čtvercový profil – hmotnost a nátěrová plocha (dle ČSN 42 6935)
 • Tenkostěnný obdélníkový profil – hmotnost a nátěrová plocha (dle ČSN 42 6936)
 • Kužel – hmotnost
 • Komolý kužel – hmotnost
 • Kvádr – hmotnost, moment průřezu v ohybu a moment setrvačnosti průřezu k ose x
 • Plech – hmotnost
 • Šestihran – hmotnost, moment průřezu v ohybu a moment setrvačnosti průřezu k ose x
 • Trubka – hmotnost, moment průřezu v ohybu a moment setrvačnosti průřezu k ose x
 • Válec – hmotnost, moment průřezu v ohybu a moment setrvačnosti průřezu k ose x
 • Tepelné prodloužení
 • Přepočet kroutícího momentu

Vstupní řádky

Hodnoty se zadávají do vstupních řádek. Vstupní řádky většinou obsahují popis zadávané veličiny s indikací aktuálně zvolené jednotky a rámeček pro zadávání čísel. Kromě čísel lze zadávat jakékoli algebraické výrazy.

Některé řádky slouží pro vstup i výstup hodnot. Jsou navíc obohaceny o tlačítko s bleskem. Po stisku tohoto tlačítka se v rámečku objeví vypočtená hodnota.

Řádky určené pouze pro výstup hodnot neumožňují měnit číslo v rámečku. Tyto řádky obsahují tlačítko, které umožňuje přidat zobrazenou hodnotu do algebraického výrazu ve vstupní řádce kalkulátoru.

Najedete-li myší na jakoukoli vstupní řádku a stisknete pravé myšítko, zobrazí se menu vstupních řádek.

Pokud dojde při nějakém výpočtu k chybě, zvýrazní se žlutou barvou všechny zúčastněné řádky. Popis chyby, která způsobila zvýraznění, se zobrazí jako nápověda.

Výběrové seznamy

Výběrové seznamy umožňují vybrat jednu z nabízených hodnot. Kliknutím levého myšítka na tlačítko v rámečku se zobrazuje seznam

Hodnoty v seznamu mohou mít černou či šedou barvu. Vybrání šedé hodnoty způsobí chybu, protože v daném kontextu nemá příslušná hodnota smysl (matice příslušného závitu se navyrábí apod.)

Menu vstupních řádek

Pokud najedete myší na jakoukoli vstupní řádku a stisknete pravé myšítko, zobrazí se následující menu

Podmenu Jednotka umožňuje nastavení jednotky pro danou vstupní řádku. Hodnota již zadaná se přepočítá do nově nastavené jednotky.

Volba Odměřit umožňuje zjistit velikost objektů ve výkresu AutoCADu. Odměřená hodnota se vloží přímo do rámečku pro hodnotu. Nastavená jednotka je ignorována. Tato volba je dostupná pouze tehdy, je-li při spuštění Kalkulátoru aktivní AutoCAD pro Windows (nefunguje s LT verzí).

Volba Vlastnosti aktivuje dialog nastavení zaokrouhlování.

Vlastnosti vstupních řádek

Pokud v Menu vstupních řádek zvolíte volbu Vlastnosti, zobrazí se následující dialog

Zvolené nastavení je platné pouze pro jednu danou vstupní řádku a zachovává se až do další změny. Je možné nastavit tři druhy zaokrouhlování:

Žádné – Výsledky se nebudou zaokrouhlovat. Čísla budou zobrazena v exponenciálním tvaru s největší možnou přesností.

Podle normy – Výsledky se budou zaokrouhlovat podle pravidel obvyklých v technické praxi.

Uživatelské – Zaokrouhlování výsledků na zadaný počet desetinných míst. Když je počet míst záporný, zaokrouhluje se na desítky, stovky atd.

Algebraické výrazy

Výrazy se píší celé na jeden řádek. Výrazy lze zadávat do každé vstupní řádky, nejen do vstupní řádky kalkulátoru.

Celočíselné konstanty se interpretují jako reálné. Reálné konstanty se píší v desetinném i semilogaritmickém tvaru (3 -,8 5e+2 7e2). Jako oddělovač desetinných míst se používá znak z nastavení Windows.

Přípustné operátory jsou, řazeno podle priority:

 • kulaté závorky
 • znaménka ( + a - )
 • ^ (umocňování a odmocňování)
 • * (násobení), / (dělení) a mod (zbytek po celočíselném dělení)
 • + (sčítání) a - (odčítání)

Operace se vyhodnocují obvyklým způsobem podle priority, operace stejné priority se provádějí zleva doprava.

Velká a malá písmena v názvech funkcí a vestavěných konstantách se nerozlišují. Mezery na začátku, na konci i uvnitř výrazu se ignorují.

Jsou definovány pojmenované konstanty:

 • E (2,7182...), Eulerova konstanta, základ přirozených logaritmů
 • PI (3,1415...), Ludolfovo číslo

Funkce pracující s úhlovou mírou počítají v radiánech. Argumenty funkcí se píší v závorkách, má-li funkce více parametrů, oddělují se středníkem. Například sin(6,76) nebo logn(7;49).

Přípustné funkce jsou:

 • abs(x), absolutní hodnota x
 • arccos(x), argument kosinu x
 • arccosh(x), argument cosinu hyperbolického x
 • arcsin(x), argument sinu x
 • arcsinh(x), argument sinu hyperbolického x
 • arctan(x), argument tangentu x
 • arctanh(x), argument tangentu hyperbolického x
 • cos(x), kosinus x
 • cosh(x), kosinus hyperbolického x
 • cotan(x), kotangens x
 • ln(x), přirozený logaritmus (při základu e) čísla x
 • log(x), logaritmus při základu 10 čísla x
 • logn(b;x), logaritmus čísla x při základu b
 • round(x), zaokrouhlení x
 • sin(x), sinus x
 • sinh(x), sinus hyperbolického x
 • sqr(x), druhá mocnina x
 • sqrt(x), druhá odmocnina z x
 • tan(x), tangens x
 • tanh(x), tangens hyperbolického x
 • trunc(x), odseknutí desetinné části x

Licence

Strojírenský kalkulátor je absolutně bez záruky. Můžete jej používat, šířit a modifikovat podle ustanovení GNU General Public License, verze 2, vydávané Free Software Foundation.

Nejnovější verzi programu naleznete na http://sourceforge.net/projects/mechanicalc. Na této adrese jsou dostupné i kompletní zdrojové texty v Borland Delphi. Program využívá knihovnu RXlibrary, která je k dispozici na http://sourceforge.net/projects/rxlib.

Pokud naleznete v programu chybu, máte-li připomínku, nebo nápad na vylepšení, kontaktujte prosím autora na elektronické adrese petr.gotthard@centrum.cz.

Get Mechanical Calculator at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads